Polityka Prywatności / Ochrona Danych

Polityka Prywatności / Ochrona Danych

Podstawą obowiązywania niniejszej Polityki jest:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako ‘Rozporządzenie’, wytyczne w zakresie wdrożenia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przepisami Rozporządzenia, opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Grupę Roboczą art. 29.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:
STOWARZYSZENIE ROTARY CLUB WŁOCŁAWEK  z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 21, 87-800 Włocławek; KRS  0000665018, REGON  366634445, NIP 8883128575

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektor ochrony danych jest osobą, do której proszę zwracać się z pytaniami lub wątpliwościami nt. przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób:
– emailem:  e.dynarska@palacbursztynowy.pl
– korespondencyjnie: Stowarzyszenie Rotary Club Włocławek, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Ochrona danych”.

CEL ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA.
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
– zawarcia i realizacji  umowy,
– wykonania obowiązku  wynikającego z zadań statutowych.
– wykonania przypadających nam obowiązków prawnych,
– ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,
– marketingu bezpośredniego
Podane dane zbierane i przetwarzane są przez nas tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów do jakich zostały zebrane oraz tych wynikających z przepisów prawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Dane Osobowe  są  przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, co oznacza że dane Państwa przechowywane będą przez cały czas realizacji zawartej umowy, do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie umowy lub upływu okresów gwarancyjnych, a po realizacji ostatniego z celów, dla którego Dane Osobowe zostały pozyskane, będą one anonimizowane (tj. modyfikowane w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa osoby, której dane dotyczą).

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z  RODO
– dostęp do swoich danych,
– sprostowanie danych,
– usunięcie danych,
– ograniczenie przetwarzania,
– wniesienie sprzeciwu,
– przenoszenie danych,
– cofnięcie zgody (z zastrzeżeniem, że nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
– wniesienie skargi do organu nadzorczego.

PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE
Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

Adres: ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek

Telefon: 54 231 91 00

E-mail: wloclawek@rotary.org.pl

Polityka Prywatności