Historia

Historia

Jesteśmy organizacją zrzeszającą ludzi o różnych profesjach zawodowych. Nie zajmujemy się polityką, religiami, ale jesteśmy otwarci na wszystkie demokratyczne opcje polityczne, przekonania i religie.

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych.

Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
  2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
  3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
  4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
  5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju. Oprócz Rotary kluby służebne znane w Polsce to np. Lions. Na świecie także m.in. SertomaKiwanisZonta.

W Polsce ruch rotariański zaczął rozwijać się w latach trzydziestych. Pierwszy klub założony został w 1931 roku w Warszawie przez inż. Piotra Drzewieckiego i prof. Jerzego Lotha. W 1936 r. zarejestrowano Dystrykt 85 skupiający w tamtym czasie 8 klubów działających w Polsce. Przed wybuchem II wojny światowej było w Polsce 11 klubów zrzeszających 225 rotarian – znanych i szanowanych obywateli II Rzeczypospolitej. Ostatnie spotkanie warszawskiego Klubu Rotary odbyło się już w czasie wojny 8 września 1939 r. Zachowało się sprawozdanie z przebiegu tego spotkania z adnotacją o nieobecnych: „usprawiedliwieni, są w wojsku”.

Od roku 1940 kluby Rotary nie mogły działać ani w części Kraju okupowanej przez hitlerowskie Niemcy, ani w tej, która znalazła się pod okupacją sowiecką. W okresie PRL istnienie klubów nie było możliwe, jednak wielu przedwojennych rotarian w dalszym ciągu uczestniczyło w życiu rotariańskim, brało udział w konwencjach, było członkami klubów w innych krajach. Dzięki temu, wraz ze zmianą ustrojową, można było reaktywować ruch rotariański i zachować ciągłość tradycji.

25 czerwca 1989 roku po uroczystej ceremonii czarteru na Zamku Królewskim powstał warszawski Klub Rotariański. W wyniku powstania nowych klubów doszło do utworzenia kolejnego niezależnego dystryktu Rotary International.
W 1997 roku powstał Polski Dystrykt 2230. W jego skład weszło 39 ówcześnie istniejących klubów. W 1999 roku Dystrykt 2230 przekształcił się w międzynarodowy dystrykt Special Extention Area, zrzeszający 65 klubów z Polski, 35 z Ukrainy i 3 z Białorusi.

Adres: ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek

Telefon: 54 231 91 00

E-mail: wloclawek@rotary.org.pl

Polityka Prywatności